Tjenestevilkår

Sist oppdatert: 08.06.2023

Generelle bestemmelser

 

Partene

Med «Partene» menes; Kunde, Leverandør og Anbudsportal som definert under.

Med «Kunde» menes; Den som sender inn en Oppgave på Anbudsportal eller på annen måte bruker Anbudsportal, uten å være i kraft av å være Leverandør (feks. besøkende).

Med «Leverandør» menes; Den som mottar Oppgave, sendt inn til Anbudsportal. 

Med «Anbudsportal» menes; Portalen/nettsiden hvor Kunde sender inn en Oppgave, og videreformidler Oppgave til Leverandør.

Andre begreper

Med «Tjenestevilkår» menes; Som spesifisert i dette dokument, de «Generelle bestemmelser», «Leverandøravtalen’s generelle betingelser» og «Spesifike bestemmelser».

Med «Tilbud» menes; Tilbud som Kunde mottar fra Leverandør. Anbudsportal sender som hovedregel aldri Tilbud til Kunde.

Med «Avtale» menes; Avtale som Leverandør og Kunde gjør seg imellom. Dette gjelder enver skriftelig og muntlig avtale som Kunde og Leverandør gjør seg imellom. Som Avtale inkluderes også aksept av Tilbud fra Leverandør og andre ting Kunde og Leverandør er blitt enige om i forbindelse med eller som konsekvens av Anbudstjeneste, før, under eller etter Befaring/Oppdrag etc. Anbudsportal er som hovedregel aldri del i, eller part i slik Avtale mellom Leverandør og Kunde.

Med «Oppgave» menes; Spesifikasjon av jobb som Kunde ønsker utført og som Kunde har sendt inn på Anbudsportal.

Med «Oppdrag» menes; Utførelse av jobb hos Kunde, utført av Leverandør og kommet i stand gjennom en Oppgave sendt inn og videreformidlet av Anbudsportal. Anbudsportal er som hovedregel aldri del av utførelse av Oppdrag.

Med «Befaring» menes; Uforpliktende besøk av Leverandør med Kunde, normalt på plass der Oppdraget potensielt skal gjennomføres.

Med «Anbudstjeneste» menes; Formidling av Oppgave gjennom Anbdudsportal fra Kunde og til Leverandør.

Med «Leverandøravtalen» menes; Spesifisering av forhold, plikter og rettighter mellom Leverandør og Anbudsportal, bestående av 2 deler og gjelder kun mellom Leverandør og Anbudsportal. Første del, «Leverandøravtalen’s generelle betingelser» er en integrert del av Tjenestevilkår, som finnes definert i dette dokument. Eventuelle andre vilkår avtales nærmere induviduelt i eget dokument mellom Leverandør og Anbudsportal i egen seperat «Leverandøravtale«, og er derfor ikke gjengitt i dette dokument.

Med «Bedriftsprofilen» menes; Hva slags type jobber Leverandør har avtalt å få formidlet. Det kan være spesielle typer kompetanse, oppgavetyper eller geografisk nedslagsområde.

Med «Tvist» menes; Enhver uoveromstendelse mellom noen av Partene. 

Aksept av Tjenestevilkår, varighet og virkeområde

Kunde og Leverandør aksepterer Tjenestevilkår ved enhver bruk av Anbudsportal og Anbudstjeneste, og er bundet av Tjenestevilkår i alle aspekter som er tilknyttet bruk av Anbudsportal og Anbudstjeneste, inkludert, men ikke begrenset til; innsendelse og formidling av Oppgave, utforming og aksept av Tilbud, inngått Avtale, planlegging for og utførelse av Oppdrag, forhold rundt tilhorende rettigheter og plikter, forholdet mellom Partene og ved eventuell Tvist.

Tjenestevilkår gjelder for og er bindende for Kunde fra det punkt Oppgave sendes inn på Anbudsportal, i tiden frem til Oppdrag er utført, og også fremover i alle aspekter som følger som konsekvens av innsendt Oppgave.

Tjenestevilkår gjelder for Leverandør fra det punkt første Oppgave mottas eller fra det punkt Leverandør selv aktivt gjennom tjenesteavtale/Leverandøravtale eller ved skriftlig henvendelse yter ønske om å knytte seg til Anbudstjeneste og således kunne motta Oppgave fra Anbudsportal. Som del av Tjenestevilkår regnes også «Leverandøravtalen’s generelle bestemmelser». Når Leverandør aksepterer Tjenestevilkår aksepterer Leverandør samtidig «Leverandøravtalen’s generelle bestemmelser», som definert i dette doument. Den som på vegene av Leverandør yter ønske om å motta oppgaver skal selv stå ansvarlig for å sørge for at vedkommende har signaturrett på vegen av selskapet. Er ikke slik signaturrett gitt fra selskapet er det den som signerer/aksepterer som har det endelige ansvaret for eventuelle forpliktekser.

Tjenestevilkår endres og holdes ved like fortløpende. Endringer publiseres kun på Anbudsportalen under (/tos). Link til Tjenestevilkår ligger på Anbudsportal markert som «Tjenestevilkår». Link kan også forekomme på feks epostutsendelser og faktura fra Anbudsportalen, men Anbudsportal gir ingen slik garanti. Kunde og Leverandør må derfor selv sørge for å holde seg oppdatert om endringer i Tjenestevilkår, feks før en ny Oppgave sendes inn/mottas, eller Avtale skrives. 

Der hvor vilkår overlapper eller er motstridene gjelder følgende rekkefølge hvor (1) har høyeste proiritet:

(1) Leverandøravtale (Gjelder kun for Anbudsportal og Leverandør og finnes ikke i dette dokument)

(2) Tjenestevilkår «Spesifike bestemmelser» (Gjelder for alle Partene og finnes i dette dokument)

(3) Tjenestevilkår «Leverandøravtalen’s generelle betingelser» (Gjelder kun for Anbudsportal og Leverandør, og finnes i dette dokument)

(4) Tjenestevilkår «Generelle bestemmelser» (Gjelder for alle Partene og finnes i dette dokument)

 

Rettigheter og plikter for Kunde

Kunde er fri til å akseptere eller avvise ethvert Tilbud fra Leverandør, men kan imidlertid ikke avvise et Tilbud som allerede er akseptert og som således inngår som del i Avtale.

Om ikke kommunisert på Anbudsportal, skal ikke Kunde betale for Befaring.

Kunde forplikter seg til å opptre sannferdig og opptre ryddig og ordentlig ovenfor både Leverandør og Anbudsportal.

Kunde har plikt til å fremsette sin Oppgave på en kort, konsis og lett forståelig måte, uten å holde tilbake informasjon som er relevant for Anbudsportal og Leverandør. Kunde kan heller ikke holde tilbake informasjon om hvem reell bestiller eller sende inn Oppgave på vegene av andre enn den som skal betale for Oppdraget. Bruk av vulgære ord, banning og overdreven repetering kan føre til at Oppgaven filtreres for slik informasjon eller ikke blir videreformidlet til Leverandør. Anbudsportal forbeholder seg, uavhengig av dette og uansett grunn, retten til å filtrere, redigere eller avvise enhver Oppgave etter eget skjønn.

Kunde kan ikke holde Anbudsportal økonomisk ansvarlig for tap eller føre andre krav mot Anbudsportal. Anbudstjeneste er gratis for Kunde og ethvert Oppdrag som utføres av Leverandør, er et privat forhold mellom Kunde og Leverandør, med Kunde som bestiller og Leverandør som utfører. Anbudsportal er som hovedregel heller ikke del i inngåelse av Avtale mellom Kunde og Leverandør, og er som hovedregel heller ikke part i feks. Befaring, Tilbud eller andre forberedelser.

Selv om Anbudsportal kan ha motta informasjon om forsikring fra Leverandør, har ikke Anbudsportal mulighet til å garantere at slik forsikring til enhver tid er gyldig. Kunde er derfor alltid selv ansvarlig for å sjekke at Leverandør er forsikret mot skade før et Oppdrag ingansettes og ved eventuell Befaring.  Anbudsportal har heller ikke anledning til å undersøke at slik forsikring er inngått, har utgått eller blitt kansellert, ei heller mulighet til å faktisk kontrollere at informasjon mottatt fra Levrandør er riktig. Derfor er Kunde alltid selv ansvarlig for å kontrollere at eventuell forsikring er gyldig.

Kunde er inneforsått med at og aksepterer at Anbudsportal kan videreformidle kundens personalia til Leverandør som del av Oppgave. Kunde som er privatperson  har i ettertid rett til å minimum få sitt navn fjernet fra Oppgave på Anbudsportal. Annen informasjon som er sendt inn i Oppgave beholdes som hovedregel av Anbudsportal. Se mer om dette under «Rettigheter og plikter for Anbudsportal» og «Rettigheter og plikter for Leverandør» under.

Kunde forplikter seg til å holde seg oppdatert om gjeldene Tjenestevilkår i henhold til «Aksept av Tjenestevilkår, varighet og virkeområde» over.

Rettigheter og plikter for Leverandør

Se «Leverandøravtalen’s generelle betingelser» under for mer om rettigheter og plikter for Leverandør, som angår kun mellom Leverandør og Anbudsportal.

Leverandør forplikter seg til å opptre sannferdig og opptre ryddig og ordentlig ovenfor både Anbdudsportal og Kunde.

Leverandør forplikter seg ovenfor alle Partene å anonymisere eller slette persondata om Kunde på Oppgave som ikke har resultetrt i Oppdrag innen 90 dager etter at Oppgave er mottatt eller først gjort tilgjengelig for Leverandør. Merk at dette ikke nødvendigvis gjelder Oppgave som har resultert i Oppdrag og gjelder heller ikke der Leverandør venter på svar på Tilbud eller venter på å utføre Oppdrag. Her må Leverandør selv bedømme lovlighet, og om det er hensiktsmessig å lagre slik informasjon og eventuelt for hvor lang tid.

Leverandør plikter å dele forsikringsdokument eller bevis på gyldig forsikring dersom Kunde etterspør dette. Ut over dette har ikke Leverandør noen forpliktelser ovenfor Kunde før en eventuell Avtale mellom Leverandør og Kunde er inngått.

Leverandør forplikter seg til å holde seg oppdatert om Tjenestevilkår og Leverandøravtalen.

Rettigheter og plikter for Anbudsportal

Anbdusportal forbeholder seg retten til å avvise enhver Oppgave, Kunde eller Leverandør med eller uten begrunnelse. Anbudsportalen har heller ingen forpliktelser til å gjennomføre Anbudstjeneste, altså ingen forpliktelser for å videreføre en Oppgave som kommer inn på Anbudsportal.

Anbdusportal forbeholder seg retten til å videreformidle Oppgave til Leverandør på egen diskresjon. Hverken Kunde eller Leverandør kan legge føring på hvorfan Anbudsportalt videreformidler Oppgave. Anbudsportal bestemmer helt og holden om Leverandør får innsyn, eventuelt ikke får innsyn, eventuelt får delevis innsyn og eventuelt hvilken Leverandør og hvor mange som får innsyn i Oppgave. 

Dersom «Kunde navn» (feks. Kari Olsen eller Koselia Borretslag) fjernes eller anonymiseres på innsendt Oppgave, enten etter henvendelse fra Kunde eller som en del av automatisert prosess, har Anbdusportal som hovedregel fortsatt rett til å lagre all annen informasjon i Oppgave ut over «Kunde navn». I forhold mellom Anbudsportal og Leverandør (profesjonell til profesjonell forhold) anses annen informasjon i Oppgave, ut over «Kunde navn» som del av Oppgave, ikke Kunde personalia. Anbudsportal må lagre slik informasjon fordi enhver Oppgave som er sendt inn også har konsekvenser for forholdet mellom Anbudsportal og Leverandør, helt uavhengig av Kunde. Eksempel på slike data er spesifikasjon av ønsket jobb og adresse for utførelse av jobb. Det er nødvednig for Anbudstjeneste og Anbudsportal å vite hvor Leverandør har vært og hva slags oppgave som var ønsket eller har blitt utført.  Anbudsportal kan heller ikke vite om oppgitt adresse for der Oppdrag skal utføres, telefonnummer, epost eller andre opplsynginger gitt i Oppgave er personopplysninger som kan løst eller fast knyttes til Kunde og «Kunde navn». Anbudsportal behandler normalt heller ikke personopplysninger ut over å videreformilde Oppgave til Leverandør etter ønske fra Kunde selv. I tilfeller der Kunde er privatperson som kontakter Anbudsportal og ønsker personopplysninger fjernet, vil da «Kunde navn» fjernes fra Oppgave. Og dersom det eksisterer en profil på Kunde hos Anbudsportalt, etter tidligere samtykke fra Kunde, slettes eller anonymiseres denne etter gjeldene lovverk. Kunde som er privatperson kan ha rett til å slette ytterligere personopplysninger i Oppgave ut over «Kunde navn», men Anbudsportal må da se på og vurdere induviduelt hva som eventuelt er personopplysninger og hva som eventuelt er del av Oppgave og data i et profesjonelt forhold mellom Anbudsportal og Leverandør.

Anbudsportalen har rett til å videreformidle innsendt Oppgave til Leverandør, inkludert personalia som er delt av Kunde. Anbudsportal vil aldri publisere kundens fulle navn eller persondata for allmenheten, feks offentlig på åpent nett. Anbudsportalen har imidlertid rett til å publsiere detaljer om jobb som har vært utført, inkludert omtrentlig posisjon (feks Type oppdrag ble utført i Oslo). Dersom Kunde har valgt å sende inn en erfaring etter fullført Opprag, har Anbudsportal også rett til å publisere for allmenheten denne erfaringen, men da med en ikke identifiserbar forkortelse av navn (Feks Tore O. gir leverandør 5 av 5 stjerner og har hatt denne erfaringen). Anbudsportal har også rett til å publisere for allmenheten detajer om Oppgave som ønskes utført og omtrentlig posisjon (feks Type oppgave ønskes utført i Oslo), men da uten noen som helst form for personalia.

 

Tvist

Tvist mellom Leverandør og Kunde skal altid forsøkes løses i minnelighet, sekundært gjennom Forliksrådet og sist i annen høyere domstol. Hvis Kunde er privatperson skal Tvist med Leverandør, som ikke løses i minnelighet, legges frem for Forliksrådet eller domstol nær Kunde, eller; Hvis Kunde ikke er privatperson skal saken legges frem for Forliksrådet eller domstol nær Leverandør. Tvist mellom Leverandør og Kunde skal aldri løses av Anbudsportal og Anbudsportal kan ikke vitne eller ta part i en eventuell Tvist mellom Leverandør og Kunde.

Tvist mellom Leverandør og Anbudsportal skal løses i minnelighet. Dersom Anbudsportal har et omtvistet krav mot Leverandør som ikke kan løses i minnelighet, kan Anbudsportal legge saken frem i Forliksråd eller annen høyere domstol nær Anbudsportal. Ubestridt krav drives inn under ordinær innkrevning som feks inkasso eller egeninkasso. Se forøvring «Leverandørens plikter ovenfor Anbudsportal» i «Leverandøravtalen’s generelle betingelser».

I et tvisteforhold mellom Leverandør og Kunde, der Tjenestevilkår er endret over tid, og hvor det eksisterer uenighet rundt hvilke Tjenestevkår som gjelder i aktuell Tvist, skal gjeldene Tjenestevilkår derfineres som; De Tjenestevilkår som var aktive på det tidspunkt der Avtale mellom Leverandør og Kunde først ble inngått. Dette gjelder så lenge loven ikke sier noe annet, feks. om Kunde er privatperson og arbeids art er lovregulert.

Spesielt om forhold mellom Anbudsportal og Kunde

Inngåelse av Tjenenestevilkår; Som definert i «Aksept av Tjenestevilkår, varighet og virkeområde». Kunde aksepterer Tjenestevilkår ved bruk av Anbudsportal og Anbudstjeneste.

Inngåelse av andre kommersielle forhold;  Anbudsportal og Kunde vil som hovedregel aldri inngå som parter i hverken Tilbud, Avtale eller utførelse av Oppdrag. Anbudsportal og Kunde innleder derfor normalt aldri et kommersielt forhold med foreksempel leveranse av betalte tjenester eller produkter.

 

Spesielt om forhold mellom Kunde og Leverandør

Inngåelse av Tjenenestevilkår; Som definert i «Aksept av Tjenestevilkår, varighet og virkeområde». Både Kunde og Leverandør aksepterer Tjenestevilkår ved bruk av Anbudsportal og Anbudstjeneste.

 

Spesielt om forhold mellom Anbudsportal og Leverandør

Inngåelse av Tjenenestevilkår; Som definert i «Aksept av Tjenestevilkår, varighet og virkeområde». Leverandør aksepterer Tjenestevilkår ved bruk av Anbudsportal og Anbudstjeneste.

Inngåelse av Leverandøravtalen; Ved å akseptere Tjenestevilkår aksepterer også Leverandør samtidig «Leverandørsavtalen’s generelle betingelser» som definert i dette dokumentet. Leverandør og Anbudsportal kan ved siden av avtale en seperat Leverandøravtale.

 

Eierskap til data

All data som presenteres eller på annen måte vises gjennom Anbudstjeneste, formidles av eller frembringes på Anbudsportal, eies av Anbudsportal og kan ikke fritt distrubueres eller på annen måte brukes uten skriftelig godkjenning av Anbudsportal. Videresalg, videreformidling, betalt eller ubetalt, eller hvilken som helst annen «bruk av slik data, ut over bruk på Anbudsportal eller gjennom Anbudstjeneste», er strengt forbudt og vil medføre erstatningsansvar. Slikt erstatningsansvar vil variere fra sak til sak, men skal aldri settes lavere enn fra 200.000 NOK. Er du som Kunde eller Leverandør i tvil om bruk er i henhold til dette avsnittet, skal parten straks ta kontakt med Anbudsportal for å avklare bruken, og slik bruk kan ikke igangstartes før skriftelig godkjenning er gitt.

 

Force majeure

Ved forhold (force majeure) som Anbudsportal ikke styrer, slik som manglende tilgang til internet, krig, flom etc, kan ikke Anbudsportal holdes ansvarlig. Hverken Kunde eller Levreandør har rett til å rette krav mot Anbudsportal.

 

Leverandøravtalen’s generelle betingelser

Virkeområde og formål

Leverandøravtalen’s generelle betingelser er en del av Tjenestevilkår, men gjelder kun mellom Leverandør og Anbudsportal. Kunde er ikke del av Leverandøravtalen. Formålet med «Leverandøravtalen’s generelle betingelser» er å nærmere definere forholdet og plikter mellom Leverandør og Anbudsportal og regulerer således de aspekter vedrørende Anbudstjenesten mellom Leverandør og Anbudsportal, som ikke er definert i egen Leverandøravtale. Denne måten å strukturere vilkår på, forenkler avtale-administrasjon og sørger for at enhver Leverandør har en oppdatert grunnavtale med Anbudsportal. Priser og spesielle forhold defineres gjerne i Leverandøravtale og kan være spesifik til bransje, geolokalisasjon og andre aspekter.

Aksept av Leverandøravtalen

«Leverandøravtalen’s generelle betingelser» aksepteres sammen med og inngår i Tjenestevilkår. Leverandøravtale med spesifike vilkår må eventuelt utformes og aksepteres seperat. Ved både aksept av Tjenestevilkår og en eventuell Leverandøravtale plikter den som signerer å ha signaturrett for selskapet.

 

Leverandørens plikter ovenfor Anbudsportal

Oppgave

Leverandør skal sørge for at Oppgave sendt fra Anbudsportal ikke havner i spam eller på annen måte filtreres vekk. Hvis Oppgave tilsendt har vesentlige feil, sendt til feil Leverandør eller at Leverandør på annen måte med rimelig grunn motsetter seg Oppgave, skal Anbudsportal varsles skriftelig om dette innen 4 timer. Hvis slikt varsel ikke sendes innen 4 timer regnes Oppgaven som levert og akseptert av Leverandør. Med rimelig grunn, menes her 1) hvis Kunde er en konkurrent,  eller 2) hvis Oppgave er vesentlig utenfor det som er avtalt i Bedriftsprofilen, eller 3) hvis Kunde sender inn ny Oppgave innen 3 måneder med lik oppgavebeskrivelse som den første og der Oppgave nr. 2 ble sendt til samme Leverandør som den første. Andre forhold som for eksempel kommunikasjonsproblemer, at Kunde avslår Leverandør uansett grunn, prisfisking, at Kunde innhenter pris for andre, eksisterende kundeforhold eller at Kunde allerede har sendt henvendelse til Leverandør eller annen anbudsportal er ikke å betrekte som rimelig grunn. Med vesentlige feil, menes her 1) når både epostadresse og telefonnummer er feil/mangler og hvor det ikke er mulig å finne minst en kontaktmedode ved oppslag i telefonkatalog eller andre åpne kilder, eller 2) at Oppgaven skal utføres i en annen kommune enn det som er beskrevet og dermed er vesentlig utenfor det det geografiske området som er definert i Bedriftsprofilen. Skrivefeil, ufullstendige navn, ukomplette adresser og korte arbeidsbeskrivelser er normalt og derfor ikke å betrakte som vesentlige feil. Med vesentlig utenfor, menes her 1) geografiske områder som ikke er definert i Bedriftsprofilen eller i markedsføring fra Leverandør, hvor luftavstand går ut over 120km, eller 2) arbeids og kompetanseområder som ikke er definert i Bedriftsprofilen og som Leverandør ikke selv markedsfører at Leverandør har. Altså, abeids og kompetanseområder, samt geografiske områder som Leverandør selv markedsfører offentlig er ikke å betrakte som vesentlig utenfor, ei heller reisevei under 120km luflinje. Anbudsportal vil bahandler skriftelig varsel fra Leverandør vedrørende Oppgave fortløpende. Under sakens behandling vil det kunne oppstå opphold i Anbudstjeneste ut til aktuell Leverandør.

Befaring

Om ikke annet er avtalt med Anbudsportal skal ikke Leverandør ta betalt for Befaring.

Leverandør skal møte til avtalt tid og sted for Befaring.

Tilbud

Leverandør skal som hovedregel alltid gi Kunde skriftelig Tilbud. For små Tilbud (under NOK 5.000,-) kan muntlig tilbud gis.

Avtale

Leverandør skal som hovedregel alltid inngå Avtale skriftelig og innhente aksept på Tilbud enten fysisk eller digitalt. Ved liten Avtale (under NOK 5.000,-) eller små endringer (under 5% av avtaleverdi)  kan Leverandør og Kunde bli enige muntlig, uten skriftelig Avtale. 

Ved avtaler over NOK 100.000,- skal Leverandør alltid inngå Avtale skriftelig og sørge for at alle endringer og aksept av Avtale også er skriftelige.

Oppdrag

Etter inngått Avtale skal Leverandør møte til avtalt tid og til avtalt sted for å løse Oppdrag.

Leverandør skal løse Oppdrag i henhold til Avtale.

Ansvarsforsikring og risiko

Leverandør skal ved inngåelse av Tjenestevilkår og Leverandøravtalen påse at Leverandør har gyldig ansvarsforsikring og forsvarlig økonomi. Dette slik at ethvert tap som følge av skade hos Kunde, i enhver sammenheng rundt potensiell løsing av Oppgave eller på Oppdrag ute hos Kunde skal kunne dekkes ethvert tap i sin helhet, enten av forsikringsselskap alene eller av forsikringsselskap og Leverandør solidarisk. 

Leverandør plikter å informere Anbudsportal ved endring eller terminering av forsikringsdekning og kan da heller ikke gå på Befaring, skrive Tilbud, gjøre Avtale eller utføre Oppdrag for Kunde.

Leverandør er selv pliktig til å ha oversikt over potensiell risiko ved å tre inn Tjenestevilkår og Leverandøravtalen, samt utføre Oppdrag og inngå Avtale med Kunde. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, kreditter og innskudd, forhold mellom Kunde og Leverandør, forhold mellom Leverandør og Anbudsportal, Befaring, Tilbud og Avtale. Anbudsportal driver ikke forsikringsvirksomhet ovenfor Leverandør og Leverandør betaler heller ingen risikopremie til Anbudsportal. Leverandør kan derfor ikke rette krav mot Anbudsportal.

Leverandør forstår med det at ved inngåelse av Tjenestevilkår og Leverandøravtalen, at det eksisterer avtalefrihet i forholdet mellom Leverandør som profesjonell part og Anbudsportal som profesjonell part, og at Leverandør herved fraskriver seg enhver mulighet til å føre krav mot Anbudsportal, uansett grunn, både direkte, gjennom tredjepart eller gjennom domstol/Forliksråd. 

Spesielt uakseptabel atferd

Leverandør, og deres ansatte, har uten skriftelig godkjenning fra Anbudsportal et absolutt forbud mot å:

– Sende inn, eller instruere andre om å sende inn Oppgave på Anbudsportal. 

– Videreformidle, selge eller gi bort informasjon eller detaljer om Oppgave, Kunde eller Oppdrag til 3. part.

– Gi mer enn et tilbud per Oppgave, for eksempel gjennom å bruke 2 ulike firmanavn eller samarbeid med et annet firma / privatperson.

– Spre missvisende eller falsk informasjon om andre konkurrenter eller Anbudsportal. Alternativt, overdrive egne egenskaper, kvaliteten eller omfanget av egne tjenester.

Brudd på disse punktene er erstatningspliktig med minimum NOK 20.000,- per Oppgave, og skal dekke eventuelt merarbeid, kostnader og tap for Anbudsportal som følge av slike handlinger. Se også «Eierskap til data» under Tjenestevilkår i forhold til erstatningsplikt for uautorisert formidling av data.

Annet

Leverandør skal ikke motta negative tilbakemeldinger fra Kunde.

Leverandør skal ikke bruke svart arbeidskraft eller unndra seg moms eller andre skatter.

Se også «Rettigheter og plikter for Leverandør» i Tjenestevilkår for mer vedrørende plikter. Se også «Spesifike bestemmelser» for spesifikke Oppgave typer der det kan eksistere ytterligere bransjespesifikke plikter. Flere plikter kan også avtales i Leverandøravtale.

 

Anbudsportalen’s plikter ovenfor Leverandør

Avtales i Leverandøravtale.

Anbudstjeneste

Tjenesten som primært utføres av Anbudsportalt for Leverandør er Anbudstjeneste, altså formidling av Oppgave fra Kunde. Ytterligere kan defineres i Leverandøravtale.

Pris for Anbudstjeneste

Avtales i Leverandøravtale. Anbudstjeneste er gratis for Kunde, men er alltid kostnadsbelagt for Leverandør med mindre Oppgave er definert med betegnelsen «Gratis» eller «Freebie». Faktura skal betales innen forfallsdato. Ved for sen betaling kan Leverandør miste eventuelle opparbeidede fordeler som feks kreditt eller andre goder.

Terminering av forhold mellom Anbudsportal og Leverandør

Anbudsportal kan uten ytterligere varsel eller annet grunnlag terminere forholdet til Leverandør som bryter forpliktelsene sine i Tjenesteavtale, i «Leverandøravtalen’s generelle betingelser» eller i eventuell Leverandøravtale. Dersom Anbudsportal velger å terminere forholdet til Leverandør som følge av brudd på Leverandør plikter, så vil all opparbeidet kreditt eller innskudd som Leverandør har innbetalt til Anbudsportal ikke bli tilbakebetalt. Leverandør plikter å betale eventuelt utestående og for å gjøre opp for bestilte, men ufakturerte tjenester.

Om ikke oppsigelse er definert i Leverandøravtale skal oppsigelse av tjeneste skje umiddelbart. Leverandør plikter å betale eventuelt utestående og for å gjøre opp for bestilte, men ufakturerte tjenester.

 

 

Spesifike bestemmelser

Vilkår under «Spesifike bestemmelser» gjelder i hovedsak for ulike typer Anbudsformindling, Oppgaver og Oppdrag.

For Anbudsformindling, Oppgaver og Oppdrag vedrørende;

Trefelling og trepleie:

(1) Leverandør skal være ansvarsforsikret for minimum NOK 10.000.000.

Gjelder blandt annet for alt innen Trefelling, Beskjæring, Tomterydding, Trepleie, Stubbefresing, Aboristtjenester, arbeid med Frukttrær, Hekkeklipping, Linjerydding, Seksjonsfelling, Skogsarbeid og annet som faller naturlig under trefellig og trepleie.

(2) Leverandør skal være tilgjengelig i høysessong.

 Leverandør skal ikke avtale annet arbeid eller ta fri i høysessong. Med høysessong menes for trefelling og trepleie 1. mars til 15. juni.

(3) Leverandør skal opprettholde et minimum av kapasitet.

Leverandør skal kunne motta minst 8 oppgaver per mnd. Kapasitetskravet gjelder hele året, med unntak av opp til 4 uker ferie.

(4) Leverandør skal tilby et minimum av tjenester.

Leverandør skal som munimum levere tjenestene Trefelling og Beskjæring.